Souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů

Já, níže uvedený/á,

tímto uděluji souhlas

se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen ZOOÚ), zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů a od jeho účinnosti též ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR),

a to v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, kontaktní údaje, dosažené vzdělání, pracovní zkušenosti, poznatky získané z pohovoru, na základě osobnostních testů či referencí a případně i v rozsahu dalších údajů uvedených v mnou dobrovolně poskytnutém životopisu (dále jen osobní údaje),

společností DITTMANN CONSULTING s.r.o., IČ 256 35 131, se sídlem Praha 8 – Karlín, Sokolovská 100/94, PSČ 186 00, a společností Horton International Czech s.r.o., IČ 256 51 722, se sídlem Praha 8 – Karlín, Sokolovská 100/94, PSČ 186 00 (dále společně jen správce), za účelem personálního poradenství pro klienty správce.

Souhlasím s tím, že za tímto účelem mohou být mé osobní údaje poskytnuty klientům správce, kteří hledají zaměstnance (pracovníky vykonávající práci mimo pracovní poměr či poskytovatele služeb) či mohou být zpracovávány v návaznosti na služby v oblasti rozvoje lidských zdrojů.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je tento souhlas.

Souhlas uděluji na dobu 10 let. Vím o tom, že mohu tento souhlas kdykoliv bezplatně odvolat zasláním emailu na adresu: prague@horton-intl.cz. Beru na vědomí, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Současně potvrzuji, že jsem si vědom níže uvedených práv, které mi náleží dle ZOOÚ a GDPR:

a) právo svůj souhlas kdykoli odvolat;

b) právo osobní údaje opravit či doplnit;

c) právo požadovat omezení zpracování;

d) právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;

e) právo požadovat přenesení údajů;

f) právo na přístup k osobním údajům;

g) právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech; a

h) právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech.

Tento souhlas poskytuji dobrovolně a vím, že nemám povinnost jej poskytnout a nehrozí mi v případě jeho neposkytnutí žádná sankce.

Beru na vědomí, že osobní údaje jsou ze strany správce zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost osobních údajů. Proto není ani možné 100% zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením bezpečnostních opatření správce. V této souvislosti nicméně správce zaručuje, že pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku, a používá taková bezpečností opatření, která je možné po správci rozumně vyžadovat, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k poskytnutým osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

Současně prohlašuji, že všechny údaje byly sděleny na základě mého vlastního rozhodnutí, jednání nemělo diskriminační charakter a nebylo v žádném ohledu v rozporu s dobrými mravy ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Pro účely průběžného informování o výběrových řízeních a dalších aktuálních projektech správce souhlasím se zasíláním informací v elektronické podobě na níže uvedenou e-mailovou adresu.

Čestně prohlašuji, že k dnešnímu dni jsou údaje uvedené v mém životopisu a tomto souhlasu aktuální a pravdivé.

Nepovinný údaj - pomáhá správně identifikovat osoby v případě shodného jména a příjmení. Zapište ve formátu DD.MM.RRRR
Nepovinný údaj - stačí uvést město.